کامران مولایی، درگرمترین روز سال یعنی چهاردهم مردادماه هزار و سیصدو پنجاه و شش در تهران به دنیا آمد واز همـان دوران کودکـی نشـان داد کـه به سـخت کارکردن و مبارزه کردن اعتقـاد دارد. کاری کـه انجـام مـیشـود تـاچرخه تولیـد به حرکـت در آید، اشـتغال بـه پایـداری و ثبات برسـد، ثـروت تولید شـود و کشـورمان ایـران سـربلند گردد. و بیـش از بیست و پنح سـال درعرصـه مدیریـت صنعـت، تولید،اقتصاد، گردشـگری، توریسـم و... فعالانه و پرتلاش به مبارزه مشـغول اسـت و بارها و بارهـا در سـمتهـای مختلـف از سـوی دولتمردان، نهادهـای مدنی حوزه هـای مرتبط و نهادهـای بیـن المللـی مورد تقدیـر و سـتایش قرارگرفته اسـت. کارآفرینـی و تولیـد ثـروت بارزترین مشـخصه فعالیتهـای وی درطول نزدیـک به سه دهه خدمتگزاری در ایران زمین است